×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کریمخانی

نام: امیر

نام خانوادگی:کریم خانی 

 

رزومه:
- مدیر بیمارستان امام خمینی(ره)
- مدیر بیمارستان سوم شعبان دماوند 
- معاون اجرایی بیمارستان امام حسین(ع)
- مدیر امور پشتیبانی دانشگاه 

افتخارات:
- کسب عنوان مدیر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۹۵
- کسب عنوان برگزیده دومین دوره آموزشی مدیران بیمارستانی WHO در سال ۹۷

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست