×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

برنامه ملاقات با معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دوشنبه هر هفته ساعت ۱۴ می باشد.

لذا جهت اخذ وقت، با مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه هماهنگی های لازم صورت پذیرد.


روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست